: Polityka dywidendowa

Dane historyczne na temat dywidendy:

Dzień uchwały Wartość
26.04.2019 8 mln zł
12.05.2020 10,3 mln zł
08.04.2021 15,1 mln zł

: Opis polityki dywidendowej

6 marca 2023 r. Vercom Zarząd Vercom poinformował, że w związku z zakończeniem cyklu przejęć zapowiadanych w ramach IPO, w Spółce została ustanowiona polityka dywidendy. Zakłada ona wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości nie niższej niż 50% skonsolidowanego zysku netto za rok 2022 i kolejne.

Postanawia się jednocześnie, że ostateczna rekomendacja co do wypłaty dywidendy zależeć będzie od wielu czynników dotyczących Spółki, jej grupy kapitałowej oraz branży, w której działa, w tym w szczególności od: (I) sytuacji finansowej Spółki oraz jej grupy kapitałowej, w tym poziomu wskaźników dotyczących płynności oraz poziomu wypracowanego przez Spółkę zysku do podziału, (II) perspektyw co do dalszej działalności, (III) bieżących potrzeb inwestycyjnych oraz okazji inwestycyjnych, jeżeli zapewniłyby akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu, niż wypłata dywidendy, (IV) wpływów z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę od jej podmiotów zależnych.

23 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2023 roku podjęło uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.01.2022- 31.12.2022 oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z przyjętą uchwałą, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki została przeznaczona kwota ok. 25 mln zł (1,13 zł za akcję).

Liczba akcji objętych dywidendą to 22.128.976. Dzień dywidendy ustalono na 21 sierpnia 2023 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 24 sierpnia 2023 roku.

: Kontakt

Paweł Strzyżewski – InnerValue Investor Relations

p.strzyzewski@innervalue.pl  |  +48 506 229 863